A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Ліцей №1 м. Хмільника
місто Хмільник, Вінницька область

Статут закладу

 

 

 

І. Загальні положення


        1.1. Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №1 м. Хмільника Вінницької області – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів навчання з поглибленим вивченням предметів профільного напряму, створений рішенням 43 сесії Хмільницької міської ради 6 скликання № 1234 від 16 липня 2013р. ” Про реорганізацію середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Хмільника Вінницької області шляхом перетворення в навчально-виховний комплекс: загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів – гімназію № 1 м. Хмільника Вінницької області».

 

1.2.     Повне найменування закладу: Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія № 1 м. Хмільника Вінницької області.  

      Скорочене  найменування: НВК: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія

№ 1 (далі  НВК).

 

       1.3. НВК знаходиться у комунальній власності, є правонаступником середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Хмільника Вінницької області.

 

       1.4. Юридична адреса НВК: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Леніна, 62, телефон/факс 2-23-12, 2-26-18.

      1.5. НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та власним статутом.

       1.6. НВК є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Хмільницької міської ради без самостійного балансу.

 

       1.7. Засновником НВК є Хмільницька міська рада Вінницької області.

 

       1.8. НВК складається з двох підрозділів: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та гімназії гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілів. Структурні підрозділи НВК не є юридичними особами і функціонують відповідно до положень, затверджених управлінням освіти Хмільницької міської ради.

        1.9. Реорганізація та ліквідація НВК здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       1.10. Головною метою діяльності НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, художньо-естетичного
 розвитку учнів, залучення їх до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. Пріоритетна увага надається навчальному змісту і методикам, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися  комп`ютером,  формувати здатність  до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, уміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

        Мета діяльності НВК як школи соціального партнерства – розвиток і формування соціально зрілої, культурної, конкурентноспроможної, творчої особистості, громадянина співтовариства, України, світу.

       1.11. Головними завданнями НВК є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісного рівня повної загальної середньої освіти;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу
 та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов`язків людини і громадянина;
- розвиток
 особистості  учня, його  здібностей і обдарувань, формування наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання
 свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших  громадян  як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;
- створення
 умов  для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру, а також для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;
- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

        1.12. НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

        1.13. У закладі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів
 та  профільне навчання у старшій школі за рішенням ради НВК, які   визначаються на конкретний навчальний рік відповідно до запитів учнів та батьків у старшій школі.

        1.14. НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності, здоров’я учнів;
- дотримання Державних стандартів освіти, якісне засвоєння учнями навчального матеріалу;
- дотримання договірних зобов`язань з іншими суб`єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов`язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.

       1.15. НВК має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організ
ації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану з урахуванням профілізації навчання;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати  різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб
в установленому законодавством порядку;
- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну
матеріально-технічну, навчальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
- надавати
платні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №  796;
- здійснювати
  конкурсне  приймання учнів у межах чинних нормативних документів;
- запрошувати (спільно з засновником) на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
- встановлювати єдиний зразок шкільної форми для учнів;
- в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні
    посібники, створювати творчі колективи щодо їх  розробки та  впровадження;
- здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;
- здійснювати
 редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством.

        1.16. НВК може мати свій герб, гімн, прапор, Кодекс честі учня і гімназиста, розроблені науково-методичною радою і затверджені конференцією закладу.

        1.17. У НВК створюються та функціонують: предметні методичні об`єднання (предметні кафедри), творчі та динамічні групи вчителів, соціально-психологічна служба.

        1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються спеціалістами комунальної установи «Хмільницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги».

        1.19. Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні окремих предметів у НВК визначається Міністерством освіти і науки України згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватись менша наповнюваність класів.

        1.20. Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічними вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

       1.21. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради.

       1.22. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

      1.23. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

 

ІІ. Зарахування учнів до загальноосвітнього

навчального закладу та їх відрахування

 

       2.1. Прийом учнів до гімназії проводиться на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 

       Відповідно до інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) зарахування здійснюється наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії (не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року), заяви батьків (осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. Для дітей, які вступають до першого класу – копії свідоцтва про народження. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

        2.2. Директор НВК зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

        2.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до НВК відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

        2.4. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

        2.5. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

        2.6. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу та дозвіл служби у справах дітей міської ради.

 

        2.7. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання низький рівень навчальних досягнень, за  рішенням  педагогічної ради та згідно з відповідним наказом директора можуть відраховуватись із гімназії і бути переведені до відповідного класу інших навчальних закладів, що забезпечують отримання повної загальної середньої освіти.
        Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За управління освіти Хмільницької міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

        2.8. Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування з таких навчальних закладів здійснюється за рішенням суду.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння управління освіти Хмільницької міської ради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

        2.9. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

 

IIІ. Організація навчально-виховного процесу


        3.1. Навчально-виховний процес у НВК здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечують шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

       3.2. Робочі навчальні плани закладу погоджуються радою закладу і затверджуються управлінням освіти Хмільницької міської ради.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за поданням управління освіти Хмільницької міської ради.

        3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, форми, методи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів та виконання інших статутних завдань. Навчальний заклад має право користуватися авторськими та адаптованими програмами, розробленими вчителями та затвердженими КОІППО.

       3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання за п’ятиденним робочим тижнем.

       3.5. НВК планує  свою  роботу  самостійно відповідно до перспективного, річного плану.
        У плані роботи відображаються найгол
овніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою закладу.

       3.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

       3.7. Навчально-виховний процес в закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

       3.8. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

       3.9. НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

       3.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом щорічно в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
       
Заклад здійснює навчально-виховний процес за семестровою формою навчання.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.
         Навчальна практика для учнів може проходити протягом навчального року згідно з чинними документами Міністерства освіти і науки України.

        3.11. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення закладу для роботи в новому навчальному році. Тривалість навчального  року обумовлюється  виконанням навчальних програм з усіх предметів.

        3.12. За погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради, з урахуванням  місцевих умов, специфіки та профілю в НВК запроваджується графік канікул.  Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

        3.13. На час епідемій може бути встановлений особливий режим роботи закладу за рішенням виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

        3.14. Тривалість уроків в закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

        3.15. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради та Управлінням державної санітарно-епідеміологічної служби Хмільницького району.

        3.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

       3.17. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

       3.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

       3.19. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором НВК.

      3.20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

      3.21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

      3.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

       3.23. Крім різних форм обов`язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

4.2. У  НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

4.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.5. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінки з поведінки учнями встановлюється класними керівниками спільно з органами учнівського самоврядування в табелі успішності:

« Зразкова» - якщо учень має високий і достатній рівень знань. Дотримується правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

«Добра» - учень має достатній і середній рівень знань, дотримується правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, а також дотримується законодавства, моральних і етичних норм.

«Задовільна» - учень має з предметів достатній, середній, початковий рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу.

«Незадовільна» - учень  має з предметів середній, початковий рівень знань, не завжди виконує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не дотримується моральних, етичних норм.

В документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

4.6. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з управлінням освіти Хмільницької міської ради. При цьому оцінка з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.7. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються статутом закладу. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.8. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

4.9. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями міської психолого-медико-педагогічної комісії. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах(школах-інтернатах) або  навчатися за індивідуальними планами і програмами за згодою батьків (осіб,які їх замінюють).

4.10. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову  та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.11. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається  свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про  базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІІ рівня акредитації.

4.12. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.13. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.14. За відмінні успіхи в навчанні учнів 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчання» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу Статутом НВК можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.15. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та управлінням освіти Хмільницької міської ради.

V. Виховний процес у закладі.

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються  на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій  і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішкільного розпорядку та Статуту закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу.

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:
- учні;
- керівники (директор та його заступники);
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та  обов’язки визначаються Законами України “Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішкільного розпорядку гімназії.

6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні мають право:
- на вибір
 форми  навчання,  факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною, лікувально-оздоровчою базою закладу;
- на
 доступ до  інформації  з усіх галузей знань; можуть брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;
- брати участь
 в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності.

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права дітей або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- на вільне вираження думок і переконань.

6.5. Учні закладу зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинними законодавством;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна інших учасників  навчально-виховного процесу;

- дотримування вимог статуту, правил внутрішкільного розпорядку НВК;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- сприяти зростанню іміджу НВК.

6.6. Учні  НВК залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільної корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником НВК повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, високий рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9. До педагогічної діяльності у НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором НВК і затверджується управлінням освіти Хмільницької міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачаються робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічних працівників з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11. Директор НВК призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

6.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється за їх згодою.

6.13. Педагогічні працівники НВК підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст ІІ, І, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» «вихователь-методист» та інші.

6.14. Педагогічні працівники НВК мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’заних з організацією  навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для  здобуття відповідної кваліфікації категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу і управлінню освіти Хмільницької міської ради пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.15. Педагогічні працівники НВК зобов’язані:

- забезпечувати  належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх змінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотримування принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора НВК, управління освіти Хмільницької міської ради та освітніх установ вищого рівня;

- вести шкільну документацію, передбачену чинним законодавством.

6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.17. Права і обов’язки інших працівників та технічного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.18. Батьки, учні та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до управління освіти Хмільницької міської ради, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.20. На кожного з батьків (осіб, що їх займають) покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.22. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в
закладі;
- керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

6.23. Представники громадськості зобов`язані дотримуватися статуту НВК, виконувати накази та розпорядження директора НВК,  рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

VІІ. Управління закладом

7.1. Керівництво НВК здійснює його директор. Директором закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.2. Директор НВК і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти Хмільницької міської ради згідно із законодавством.

7.3. Директор НВК:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує  навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі у позакласній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходи до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.4. Директор НВК є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи НВК;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників НВК за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.7. Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників
НВК - зборами трудового колективу;
учнів
НВК - класними зборами;
батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.


         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Кількість делегатів визначається таким чином: по 1 учню від кожного класу, по 1 члену класних батьківських комітетів і така ж кількість педагогічних працівників.

        
Термін їх повноважень становить 1 рік.

         Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

         Право скликати збори (конференцію) мають голова ради НВК, учасники зборів (делегати конференції),  якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

         Загальні збори (конференція):

- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради НВК;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада НВК.

        7.8.1.Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об`єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та вдосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;
- розширення колегіальних форм управління НВК;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов`язаних з організацією навчально-виховного процесу.

       7.8.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім`єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння
 організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в НВК;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка
 громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв`язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

        7.8.3.
До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів НВК, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) НВК.

        Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

        На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

       7.8.4. Рада НВК діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.

       Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

       Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

      
Засідання  ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

      У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

       Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (або осіб, які їх замінюють) та громадськості.

      У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

     
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

      7.8.5. Очолює раду НВК голова, який обирається зі складу ради.

      Голова ради може бути членом педагогічної ради.

      Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

      Для  вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

       Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов`язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

       7.8.6. Рада НВК:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту НВК;
- затверджує режим роботи НВК;
- сприяє
 формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю
"За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними  листами  "За високі досягнення у навчанні"  та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради
НВК пропозиції щодо поліпшення організації позанавчальної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради
НВК та управління освіти Хмільницької міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позанавчальної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов`язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов`язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи
НВК;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.


       Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

       7.9. При НВК за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.

       7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

      7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов`язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
- організація
 змістовного  дозвілля  та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов`язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню та подальшому навчанню випускників закладу;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- усебічне зміцнення зв`язків між родинами учнів та НВК;
- залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу.

       7.10
.2. Піклувальна  рада  формується  у  складі  15  осіб  з  представників  місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

      Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

      Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

      Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВК.

      У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

      7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.

      
Робота  піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

       Засідання піклувальної  ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

      Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

      Піклувальна
 рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди, газету тощо.

     
Рішення  піклувальної  ради  в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

      7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

      З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

      Голова піклувальної ради:
- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє
 піклувальну  раду  в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

        7.10.5. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;
- залучати додаткові джерела фінансування НВК;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
- брати
 участь  у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

7.11. У  НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3.Фінансування НВК здійснюється управлінням освіти Хмільницької міської ради відповідно до законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність НВК проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації відходів при списанні основних засобів, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклади.

8.7. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Хмільницької міської ради без самостійного балансу.

8.8. НВК має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально соціально-побутових умов працівників закладу.

8.9. Звітність про діяльність НВК ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. НВК за наявності належить матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм , проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

НВК має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснює Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, місцеві ограни виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,  управління освіти Хмільницької міської ради.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або управління освіти Хмільницької міської ради.

10.5. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.6. Заклад, результати діяльності якого та умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим.

Щодо такого закладу приймається рішення  про проведення повторної атестації через один – два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

10.7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою НВК, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація закладу

        11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Хмільницька міська рада.

        Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

        Ліквідація
 проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Хмільницькою міською  радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

        З часу призначення  ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

       11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє Хмільницькій міській раді.

       11
.3. У випадку реорганізації права та зобов`язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора